หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  

แยกตามรายวิชา | ปี  | สถิติ | รายชื่อ | รายชื่อ ๒ |  

ตำแหน่งวิชาการ ปีการศึกษา 2562

ส่วนงาน ตำแหน่ง/ระดับการศึกษา รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
  คณะครุศาสตร์ 9 5 14
  คณะพุทธศาสตร์ 5 14 8 2 29
  คณะมนุษยศาสตร์ 3 8 1 12
  คณะสังคมศาสตร์ 4 10 1 8 23
  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 2 3 5
  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 1 1 2
  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 2 1 3
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 2 3 5
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2 1 1 4
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 1 2 3
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 3 2 5
  วิทยาลัยสงฆ์เลย 2 2 1 5
  วิทยาเขตขอนแก่น 2 11 4 17
  วิทยาเขตนครราชสีมา 9 9
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2 5 1 1 9
  วิทยาเขตนครสวรรค์ 3 5 3 11
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1 2 1 4
  วิทยาเขตพะเยา 3 4 2 9
  วิทยาเขตสุรินทร์ 2 5 2 9
  วิทยาเขตหนองคาย 1 4 1 6
  วิทยาเขตอุบลราชธานี 1 3 1 5
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 5 5 1 11
  วิทยาเขตแพร่ 5 5 1 1 12
  ผลรวมทุกส่วนงาน 52 120 3 41 2 218กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th