หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  


ปี  | สถิติ | รายชื่อ | รายชื่อ ๒ |  

ตำแหน่งวิชาการ แต่งตั้งในปีการศึกษา 2563

ที่ ชื่อ วุฒิ ตำแหน่ง สาขาวิชา คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ ปี สั่ง ณ วันที่
1พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ ญาณธีโร)โทผศ.รัฐศาสตร์186/256331/10/2561256324/06/2563
2พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา185/256325/09/2563256324/06/2563
3พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี,ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา187/256329/09/2561256324/06/2563
4ผศ.จีระ ศรเสนาโทผศ.รัฐศาสตร์212/256303/10/2561256329/07/2563
5ผศ.ดร.สยามพร พันธไชยเอกผศ.รัฐศาสตร์213/256310/10/2561256329/07/2563
6พระครูปัญญาสารบัณฑิต,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา206/256329/09/2561256329/07/2563
7พระครูสุธรรมกิจโกศล (สุพัฒน์ สุภทฺโท),ผศ.โทผศ.รัฐศาสตร์210/256331/10/2561256329/07/2563
8พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา205/256314/08/2561256329/07/2563
9พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา209/256326/10/2561256329/07/2563
10พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ (วงค์ใส)ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา208/256319/10/2561256329/07/2563
11พระอธิการเวียง กิตฺติวณโณ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา207/256329/09/2561256329/07/2563
12ผศ.ดร.พีระศิลป์ บุญทองเอกผศ.พระพุทธศาสนา238/256326/10/2563256327/08/2563
13นายปฏิเวธ เสาว์คงโทผศ.พุทธศิลปกรรม237/256318/10/2561256327/08/2563
14ผศ.เชน นครโทผศ.ภาษาไทย236/256331/10/2561256327/08/2563
15ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุขเอกผศ.การสอนภาษาไทย235/256304/09/2561256327/08/2563
16พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา234/256325/09/2561256327/08/2563
17พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม,ผศ.โทผศ.รัฐศาสตร์233/256304/09/2561256327/08/2563
18พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,รศ.ดร. (ธานี สุขโชโต)เอกรศ.สังคมศึกษา231/256320/10/2561256327/08/2563
19พระราชรัตนสุธี,ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม)เอกรศ.รัฐประศาสนศาสตร์230/256331/10/2561256327/08/2563
20รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์เอกรศ.ภาษาอังกฤษ229/256319/10/2561256327/08/2563
21รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจเอกรศ.พระพุทธศาสนา228/256329/09/2561256327/08/2563
22พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,รศ.ดร.เอกรศ.จิตวิทยา227/256331/10/2561256327/08/2563
23ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์เอกผศ.พระพุทธศาสนา315/256325/09/2561256330/09/2563
24ผศ.ประไพศิริ สันติทฤษฎีกรโทผศ.รัฐศาสตร์314/256306/10/2561256330/10/2563
25ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสนเอกผศ.พระพุทธศาสนา313/256329/08/2561256330/10/2563
26พระครูปัญญาธรรมานุกิจ,ผศ.ดร. (ไทย ปญฺญาธโร)โทผศ.พระพุทธศาสนา312/256304/09/2561256330/09/2563
27ผศ.ภราดร สุขพันธ์โทผศ.ภาษาอังกฤษ311/256330/10/2561256330/09/2563
28พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต,ผศ.โทผศ.ภาษาบาลี310/256329/09/2561256330/09/2563
29ผศ.อภิชญา พรรณศรีโทผศ.รัฐศาสตร์309/256327/10/2561256330/09/2563
30พระครูปริยัติวรเมธี,ผศ. (อชิรวิชญานันท์ อริยเมธิโก)โทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์308/256327/10/2561256330/09/2563
31พระปลัดสุระ ญาณธโร,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์307/256331/10/2561256330/09/2563
32พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์,ผศ.ดร.เอกผศ.การสอนภาษาอังกฤษ306/256301/10/2561256330/09/2563
33ผศ.ดร.สรายุทธ อุดมเอกผศ.จิตวิทยา305/256319/10/2561256330/09/2563
34ผศ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญเอกผศ.จิตวิทยา304/256330/06/2561256330/09/2563
35รศ.ดร.ประยูร สุยะใจเอกรศ.จิตวิทยา303/256331/10/2561256330/09/2563
36ผศ.ดร.บุศรา โพธิสุขเอกผศ.รัฐศาสตร์329/256306/11/2562256328/10/2563
37ผศ.ปรีชา ศรีสอนใจโทผศ.สังคมศึกษา328/256320/10/2561256328/10/2563
38ผศ.เกียรติศักดิ์ บุตรราชโทผศ.การสอนภาษาอังกฤษ327/256324/08/2561256328/10/2563
39ผศ.ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาสเอกผศ.รัฐศาสตร์326/256329/09/2561256328/10/2563
40พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโญโทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์325/256321/08/2561256328/10/2563
41พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ผศ.ดร.เอกผศ.การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว324/256329/09/2561256328/10/2563
42พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา322/256329/09/2561256328/10/2563
43พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร,ผศ.โทผศ.พระพุทธศาสนา321/256329/09/2561256328/10/2563
44พระมหาปพน กตสาโร,ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา320/256326/10/2561256328/10/2563
45พระศรีปริยัติธาดา,ผศ. (ทองสา ฐานิสฺสโร)โทผศ.การสอนภาษาไทย319/256329/09/2561256328/10/2563
46พระมหาปพน กตสาโร,ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา320/256326/10/2561256328/10/2563
47พระครูวิบูลเจติยาทร,ผศ. (จำเริญ ธีรปญฺโญ)โทผศ.สังคมศึกษา323/256320/10/2561256328/10/2563


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th