หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  


ปี  | สถิติ | รายชื่อ | รายชื่อ ๒ |  

ตำแหน่งวิชาการ แต่งตั้งในปีการศึกษา 2563

ที่ ชื่อ วุฒิ ตำแหน่ง สาขาวิชา คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ ปีคำสั่ง
คณะครุศาสตร์
1ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุขเอกผศ.การสอนภาษาไทย235/256304/09/256127/08/25632563
คณะมนุษยศาสตร์
2ผศ.เชน นครโทผศ.ภาษาไทย236/256331/10/256127/08/25632563
3พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,รศ.ดร.เอกรศ.จิตวิทยา227/256331/10/256127/08/25632563
4ผศ.ดร.สรายุทธ อุดมเอกผศ.จิตวิทยา305/256319/10/256130/09/25632563
5ผศ.ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญเอกผศ.จิตวิทยา304/256330/06/256130/09/25632563
6รศ.ดร.ประยูร สุยะใจเอกรศ.จิตวิทยา303/256331/10/256130/09/25632563
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
7พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี,ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา187/256329/09/256124/06/25632563
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
8พระครูปัญญาสารบัณฑิต,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา206/256329/09/256129/07/25632563
9ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์เอกผศ.พระพุทธศาสนา315/256325/09/256130/09/25632563
10พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ผศ.ดร.เอกผศ.การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว324/256329/09/256128/10/25632563
11พระศรีปริยัติธาดา,ผศ. (ทองสา ฐานิสฺสโร)โทผศ.การสอนภาษาไทย319/256329/09/256128/10/25632563
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
12พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม,ผศ.โทผศ.รัฐศาสตร์233/256304/09/256127/08/25632563
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
13พระราชรัตนสุธี,ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม)เอกรศ.รัฐประศาสนศาสตร์230/256331/10/256127/08/25632563
14รศ.ดร.ประพัฒน์ ศรีกูลกิจเอกรศ.พระพุทธศาสนา228/256329/09/256127/08/25632563
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
15ผศ.ดร.สยามพร พันธไชยเอกผศ.รัฐศาสตร์213/256310/10/256129/07/25632563
16ผศ.อภิชญา พรรณศรีโทผศ.รัฐศาสตร์309/256327/10/256130/09/25632563
17พระครูปริยัติวรเมธี,ผศ. (อชิรวิชญานันท์ อริยเมธิโก)โทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์308/256327/10/256130/09/25632563
18ผศ.ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาสเอกผศ.รัฐศาสตร์326/256329/09/256128/10/25632563
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
19ผศ.ภราดร สุขพันธ์โทผศ.ภาษาอังกฤษ311/256330/10/256130/09/25632563
20ผศ.ดร.บุศรา โพธิสุขเอกผศ.รัฐศาสตร์329/256306/11/256228/10/25632563
21ผศ.ปรีชา ศรีสอนใจโทผศ.สังคมศึกษา328/256320/10/256128/10/25632563
22พระครูวิบูลเจติยาทร,ผศ. (จำเริญ ธีรปญฺโญ)โทผศ.สังคมศึกษา323/256320/10/256128/10/25632563
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
23พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา185/256325/09/256324/06/25632563
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
24พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโญโทผศ.รัฐประศาสนศาสตร์325/256321/08/256128/10/25632563
วิทยาเขตขอนแก่น
25ผศ.จีระ ศรเสนาโทผศ.รัฐศาสตร์212/256303/10/256129/07/25632563
26ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสนเอกผศ.พระพุทธศาสนา313/256329/08/256130/10/25632563
27พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา322/256329/09/256128/10/25632563
28พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร,ผศ.โทผศ.พระพุทธศาสนา321/256329/09/256128/10/25632563
29พระมหาปพน กตสาโร,ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา320/256326/10/256128/10/25632563
30พระมหาปพน กตสาโร,ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา320/256326/10/256128/10/25632563
วิทยาเขตนครราชสีมา
31พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา209/256326/10/256129/07/25632563
32รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์เอกรศ.ภาษาอังกฤษ229/256319/10/256127/08/25632563
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
33ผศ.ดร.พีระศิลป์ บุญทองเอกผศ.พระพุทธศาสนา238/256326/10/256327/08/25632563
วิทยาเขตนครสวรรค์
34พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,รศ.ดร. (ธานี สุขโชโต)เอกรศ.สังคมศึกษา231/256320/10/256127/08/25632563
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
35พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา234/256325/09/256127/08/25632563
36พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต,ผศ.โทผศ.ภาษาบาลี310/256329/09/256130/09/25632563
วิทยาเขตสุรินทร์
37พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ ญาณธีโร)โทผศ.รัฐศาสตร์186/256331/10/256124/06/25632563
38พระครูสุธรรมกิจโกศล (สุพัฒน์ สุภทฺโท),ผศ.โทผศ.รัฐศาสตร์210/256331/10/256129/07/25632563
39พระอธิการเวียง กิตฺติวณโณ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา207/256329/09/256129/07/25632563
40พระปลัดสุระ ญาณธโร,ผศ.ดร.เอกผศ.รัฐประศาสนศาสตร์307/256331/10/256130/09/25632563
41พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์,ผศ.ดร.เอกผศ.การสอนภาษาอังกฤษ306/256301/10/256130/09/25632563
วิทยาเขตหนองคาย
42พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา205/256314/08/256129/07/25632563
43พระครูปัญญาธรรมานุกิจ,ผศ.ดร. (ไทย ปญฺญาธโร)โทผศ.พระพุทธศาสนา312/256304/09/256130/09/25632563
วิทยาเขตอุบลราชธานี
44ผศ.เกียรติศักดิ์ บุตรราชโทผศ.การสอนภาษาอังกฤษ327/256324/08/256128/10/25632563
วิทยาเขตเชียงใหม่
45พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ (วงค์ใส)ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา208/256319/10/256129/07/25632563
46นายปฏิเวธ เสาว์คงโทผศ.พุทธศิลปกรรม237/256318/10/256127/08/25632563
47ผศ.ประไพศิริ สันติทฤษฎีกรโทผศ.รัฐศาสตร์314/256306/10/256130/10/25632563


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th