หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  


ปี  | สถิติ | รายชื่อ | รายชื่อ ๒ |  

ตำแหน่งวิชาการ แต่งตั้งในปีการศึกษา 2563

ที่ ชื่อ วุฒิ ตำแหน่ง สาขาวิชา คำสั่งที่ มีผลตั้งแต่ สั่ง ณ วันที่ ปีคำสั่ง
คณะครุศาสตร์
1ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุขเอกผศ.การสอนภาษาไทย235/256304/09/256127/08/25632563
คณะมนุษยศาสตร์
2ผศ.เชน นครโทผศ.ภาษาไทย236/256331/10/256127/08/25632563
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
3พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี,ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา187/256329/09/256124/06/25632563
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
4พระครูปัญญาสารบัณฑิต,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา206/256329/09/256129/07/25632563
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
5พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม,ผศ.โทผศ.รัฐศาสตร์233/256304/09/256127/08/25632563
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
6พระราชรัตนสุธี,ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม)เอกรศ.รัฐประศาสนศาสตร์230/256331/10/256127/08/25632563
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
7ผศ.ดร.สยามพร พันธไชยเอกผศ.รัฐศาสตร์213/256310/10/256129/07/25632563
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
8พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา185/256325/09/256324/06/25632563
วิทยาเขตขอนแก่น
9ผศ.จีระ ศรเสนาโทผศ.รัฐศาสตร์212/256303/10/256129/07/25632563
วิทยาเขตนครราชสีมา
10พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา209/256326/10/256129/07/25632563
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
11ผศ.ดร.พีระศิลป์ บุญทองเอกผศ.พระพุทธศาสนา238/256326/10/256327/08/25632563
วิทยาเขตนครสวรรค์
12พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,รศ.ดร. (ธานี สุขโชโต)เอกรศ.สังคมศึกษา231/256320/10/256127/08/25632563
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
13พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา234/256325/09/256127/08/25632563
วิทยาเขตสุรินทร์
14พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนะพัฒน์ ญาณธีโร)โทผศ.รัฐศาสตร์186/256331/10/256124/06/25632563
15พระครูสุธรรมกิจโกศล (สุพัฒน์ สุภทฺโท),ผศ.โทผศ.รัฐศาสตร์210/256331/10/256129/07/25632563
16พระอธิการเวียง กิตฺติวณโณ,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา207/256329/09/256129/07/25632563
วิทยาเขตหนองคาย
17พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน,ผศ.ดร.เอกผศ.พระพุทธศาสนา205/256314/08/256129/07/25632563
วิทยาเขตเชียงใหม่
18พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ (วงค์ใส)ผศ.ดร.เอกผศ.ปรัชญา208/256319/10/256129/07/25632563
19นายปฏิเวธ เสาว์คงโทผศ.พุทธศิลปกรรม237/256318/10/256127/08/25632563


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th