หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
ข้อบังคับ | หลักเกณฑ์ | ขั้นตอน | ตำแหน่งทั้งหมด | แบ่งตามปี | อดีต-ปัจจุบัน | ตำแหน่งพิเศษ | สาขาวิชา(Alltime) | สาขาวิชา(Now) |  


ปี  | สถิติ | รายชื่อ | รายชื่อ ๒ |  

ตำแหน่งวิชาการ แต่งตั้งในปีการศึกษา 2563

ส่วนงาน ตำแหน่ง/ระดับการศึกษา รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
  คณะครุศาสตร์ 1 1
  คณะมนุษยศาสตร์ 1 2 2 5
  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 1 3 4
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2 2
  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 2 2 4
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 3 1 4
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 1 1
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 1 1
  วิทยาเขตขอนแก่น 2 4 6
  วิทยาเขตนครราชสีมา 1 1 2
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1 1
  วิทยาเขตนครสวรรค์ 1 1
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 1 1 2
  วิทยาเขตสุรินทร์ 2 3 5
  วิทยาเขตหนองคาย 1 1 2
  วิทยาเขตอุบลราชธานี 1 1
  วิทยาเขตเชียงใหม่ 2 1 3
  ผลรวมทุกส่วนงาน 18 23 6 47กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th