หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ.  
ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณพิต กิตติมศักดิ์บัณพิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Buddhist Art 1 1
1 Buddhist Educational Administration 1 1
1 Buddhist Management 1 1
1 Buddhist Studies 3 1 4
1 Dhamma Communication 1 1
1 Social Work 1 1
1 Vipassana Meditation 1 1
1 การจัดการเชิงพุทธ 2 2
1 การพัฒนาสังคม 1 1
1 การสอนพระพุทธศาสนา 2 2
1 ธรรมนิเทศ 1 1
1 นิติศาสตร์ 1 1
1 พระพุทธศาสนา 7 1 8
1 พุทธจิตวิทยา 1 1
1 พุทธบริหารการศึกษา 1 1
1 พุทธศิลปกรรม 1 1
1 รัฐประศาสนศาสตร์ 1 1
1 สังคมศึกษา 1 1
1 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 6 3 9
1 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ 1 1
รวม 31 9 0 40


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th