หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ.  
ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณพิต กิตติมศักดิ์บัณพิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Buddhist Educational Administration 1 1
1 Buddhist Studies 4 4
1 Pali 1 1
1 Philosophy 1 1
1 Public Administration 1 1
1 Vipassana Meditation 2 2
1 การจัดการเชิงพุทธ 2 1 3
1 การสอนภาษาอังกฤษ 1 1
1 จริยศึกษา 1 1
1 ธรรมนิเทศ 2 2
1 นิติศาสตร์ 1 1
1 บริหารการศึกษา 1 1
1 พระพุทธศาสนา 11 2 13
1 พัฒนาสังคม 1 1
1 พุทธจิตวิทยา 1 1
1 พุทธบริหารการศึกษา 2 2
1 พุทธศิลปกรรม 1 1
1 รัฐประศาสนศาสตร์ 1 1 2
1 รัฐศาสตร์ 2 2
1 วิปัสสนาภาวนา 1 1
1 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3 3 6
รวม 37 11 0 48


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th