หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ.  
ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณพิต กิตติมศักดิ์บัณพิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Buddhist Art 1 1
1 Buddhist Educational Administration 1 1
1 Buddhist Psychology 1 1
1 Buddhist Studies 4 4
1 การจัดการเชิงพุทธ 1 3 4
1 การบริหารการศึกษา 2 2
1 การพัฒนาสังคม 1 1 2
1 การสอนพระพุทธศาสนา 1 2 3
1 การสอนภาษาไทย 1 1
1 ธรรมนิเทศ 1 1 2
1 พระพุทธศาสนา 7 3 10
1 พุทธจิตวิทยา 1 1
1 พุทธบริหารการศึกษา 1 1
1 พุทธศิลปกรรม 1 1
1 รัฐประศาสนศาสตร์ 1 1 2
1 รัฐศาสตร์ 1 1
1 วิปัสสนาภาวนา 2 2
1 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2 3 5
รวม 28 16 0 44


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th