หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ.  
ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณพิต กิตติมศักดิ์บัณพิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Buddhist Management 2 2
1 Buddhist Studies 4 4
1 Dhamma Communication 1 1
1 Sociology 1 1
1 การจัดการเชิงพุทธ 4 1 5
1 การบริหารการศึกษา 1 1
1 การสอนพระพุทธศาสนา 2 2
1 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 1 1
1 ธรรมนิเทศ 1 1
1 พระพุทธศาสนา 7 5 12
1 พุทธจิตวิทยา 1 1
1 พุทธศิลปกรรม 1 1
1 รัฐประศาสนศาสตร์ 2 1 3
1 รัฐศาสตร์ 1 1
1 วิปัสสนาภาวนา 1 1
1 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2 3 5
รวม 27 15 0 42


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th