หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ.  
ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณพิต กิตติมศักดิ์บัณพิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Buddhist Educational Administration 1 1
1 Buddhist Studies 3 3
1 Social Work 1 1
1 Vipassanabhavana 1 1
1 การจัดการเชิงพุทธ 2 4 6
1 การพัฒนาสังคม 1 1 2
1 การสอนพระพุทธศาสนา 1 1
1 จริยศึกษา 1 1
1 ธรรมนิเทศ 1 2 3
1 พระพุทธศาสนา 3 1 4
1 พระอภิธรรม 1 1
1 พุทธบริหารการศึกษา 2 2 4
1 รัฐประศาสนศาสตร์ 2 2
1 รัฐศาสตร์ 2 2
1 สังคมศึกษา 1 1
1 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 3 7
รวม 24 16 0 40


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th