หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ.  
ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณพิต กิตติมศักดิ์บัณพิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Buddhist Educational Administration 1 1
1 Buddhist Management 2 2
1 Buddhist Studies 4 4
1 Dhamma Communication 2 2
1 Educational Administration 1 1
1 Insight Meditation 1 1
1 Pali 1 1
1 Social Work 2 2
1 การจัดการเชิงพุทธ 8 12 2 22
3 การบริหารการศึกษา 6 4 10
1 การพัฒนาสังคม 5 3 8
4 การสอนพระพุทธศาสนา 3 3
1 จริยศึกษา 1 2 3
1 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 1 1
1 ธรรมนิเทศ 5 4 3 12
4 พระพุทธศาสนา 12 11 1 24
2 พระอภิธรรม 1 1
1 พุทธจิตวิทยา 2 2
1 พุทธบริหารการศึกษา 3 1 4
1 พุทธศิลปกรรม 1 1 2
2 รัฐประศาสนศาสตร์ 4 1 5
1 รัฐศาสตร์ 2 1 1 4
2 วิปัสสนาภาวนา 2 5 1 8
2 สังคมศึกษา 2 1 3
2 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 8 12 12 32
13 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ 1 1
รวม 71 63 25 159


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th