หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ.  
ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณพิต กิตติมศักดิ์บัณพิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Buddhist Psychology 1 1
1 Buddhist Studies 13 13
1 Educational Administration 1 1
1 Philosophy 1 1
1 Social Work 2 2
1 การจัดการเชิงพุทธ 4 4 3 11
4 การบริหารการศึกษา 6 4 10
1 การสอนพระพุทธศาสนา 1 3 4
1 จริยศึกษา 1 4 5
1 ธรรมนิเทศ 2 5 2 9
3 บาลีสันสกฤต 1 1
1 ปรัชญา 1 1
1 พระพุทธศาสนา 12 9 4 25
5 พุทธจิตวิทยา 1 1
1 พุทธศิลปกรรม 1 1
1 ภาษาบาลี 1 1 2
2 ภาษาไทย 1 1
1 รัฐประศาสนศาสตร์ 4 5 9
1 รัฐศาสตร์ 1 1
1 วิปัสสนาภาวนา 4 4
1 สังคมศึกษา 2 1 3
2 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 10 13 4 27
รวม 63 56 15 134


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th