หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2553

ปี พ.ศ.  
ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณพิต กิตติมศักดิ์บัณพิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Buddhist Studies 5 5
1 Dhamma Communication 2 2
1 Educational Administration 1 1
1 Pali 1 1
1 Philosophy 2 2
1 Social Work 1 1
1 การจัดการเชิงพุทธ 2 6 8
1 การบริหารการศึกษา 5 9 1 15
2 การสอนพระพุทธศาสนา 2 2 4
1 จริยศึกษา 1 1
1 ธรรมนิเทศ 4 2 6
1 พระพุทธศาสนา 10 10 3 23
4 พุทธจิตวิทยา 1 1
2 พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต 1 1
1 พุทธศิลปกรรม 2 2 4
1 ภาษาสันสกฤต 1 1
1 ภาษาไทย 1 1
1 รัฐประศาสนศาสตร์ 3 3
1 รัฐศาสตร์ 1 2 1 4
2 วิปัสสนาภาวนา 2 2 4
1 สังคมศาสตร์ 1 1
1 สังคมศึกษา 2 1 3
2 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 6 12 2 20
3 เศรษฐศาสตร์ 1 1
รวม 52 52 9 113


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th