หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2552

ปี พ.ศ.  
ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณพิต กิตติมศักดิ์บัณพิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Buddhist Management 1 1
1 Buddhist Studies 6 6
1 Dhamma Communication 1 1
1 Social Work 1 1
1 การจัดการเชิงพุทธ 2 2 4
1 การบริหารการศึกษา 4 2 3 9
4 การสอนพระพุทธศาสนา 1 1
1 จริยศึกษา 2 2
1 ธรรมนิเทศ 1 1 5 7
6 ปรัชญา 2 2
1 พระพุทธศาสนา 3 4 3 10
4 พระอภิธรรม 2 2
1 พุทธจิตวิทยา 1 1
2 พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต 1 1
1 พุทธศิลปกรรม 1 1
2 รัฐประศาสนศาสตร์ 1 2 3
1 รัฐศาสตร์ 1 1
1 วิปัสสนาภาวนา 2 2
1 ศาสนา 1 1
1 สังคมศึกษา 1 1 2
2 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3 7 5 15
รวม 25 29 19 73


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th