หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2551

ปี พ.ศ.  
ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณพิต กิตติมศักดิ์บัณพิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Buddhist Management 1 1
1 Buddhist Studies 1 1
1 Dhamma Communication 1 1
1 Educational Administration 1 1
1 Mahayana Studies 1 1
1 Social Work 1 1
1 Teaching of Buddhism 1 1
1 การจัดการเชิงพุทธ 1 2 1 4
2 การบริหารการศึกษา 2 4 1 7
2 การสอนพระพุทธศาสนา 1 1 2
1 จริยศึกษา 1 1
1 ธรรมนิเทศ 1 4 1 6
2 ปรัชญา 1 1
1 พระพุทธศาสนา 1 2 1 4
2 พุทธจิตวิทยา 1 1 1 3
2 พุทธศิลปกรรม 1 1 2
2 รัฐประศาสนศาสตร์ 1 2 3
1 รัฐศาสตร์ 1 1 2
1 วิปัสสนาภาวนา 1 2 3
3 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 5 2 11
รวม 22 24 10 56


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th