หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา ปี พ.ศ. 2550

ปี พ.ศ.  
ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณพิต กิตติมศักดิ์บัณพิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Buddhism 3 3
1 Educational Administration 4 4
1 การจัดการเชิงพุทธ 1 1 2
1 การบริหารการศึกษา 1 3 1 5
2 การสอนพระพุทธศาสนา 2 1 1 4
2 จริยศึกษา 1 1
1 ธรรมนิเทศ 2 2 1 5
2 บาลี 1 1
1 บาลีพุทธศาสตร์ 1 1
1 พระพุทธศาสนา 2 2 3 7
4 พระอภิธรรม 1 1
1 มหายานศึกษา 1 1
1 มานุษยวิทยา 1 1
2 รัฐศาสตร์ 1 1
1 สังคมวิทยา 1 1
2 สังคมศึกษา 1 1 2
2 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1 5 5 11
รวม 19 18 14 51


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th