หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา

ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
มหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
บัณฑิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Vipassanabhavana 1 1
2 การจัดการเชิงพุทธ 1 1
3 Buddhism 3 3
4 Buddhist Art 2 2
5 Buddhist Educational Administration 7 7
6 Buddhist Management 12 12
7 Buddhist Psychology 3 3
8 Buddhist Studies 70 1 71
9 Dhamma Communication 8 8
10 Educational Administration 11 11
11 English Teaching 1 1
12 Insight Meditation 1 1
13 Mahayana Studies 1 1
14 Pali 3 3
15 Peace Studies 2 2
16 Philosophy 4 4
17 Public Administration 4 4
18 Social Work 11 11
19 Sociology 1 1
20 Teaching of Buddhism 2 2
21 Vipassana Meditation 4 4
22 Vipassanabhavana 1 1
23 การจัดการเชิงพุทธ 38 39 6 83
24 การบริหารการศึกษา 35 38 11 84
25 การพัฒนาสังคม 8 7 3 18
26 การสอนพระพุทธศาสนา 9 19 2 30
27 การสอนภาษาอังกฤษ 2 2
28 การสอนภาษาไทย 1 1
29 การสอนสังคมศึกษา 1 1
30 ครุศาสตร์ 23 6 1 30
31 จริยศึกษา 8 15 23
32 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 1 1 2
33 ธรรมนิเทศ 31 38 14 83
34 นิติศาสตร์ 3 3
35 บริหารการศึกษา 1 1
36 บาลี 3 3
37 บาลีพุทธศาสตร์ 1 1
38 บาลีสันสกฤต 1 1
39 ปรัชญา 9 2 11
40 พระพุทธศาสนา 112 70 26 208
41 พระอภิธรรม 1 9 10
42 พัฒนาสังคม 1 1
43 พุทธจิตวิทยา 13 3 4 20
44 พุทธบริหารการศึกษา 12 4 16
45 พุทธศาสตร์ 23 7 5 35
46 พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต 1 1 2
47 พุทธศิลปกรรม 5 6 3 14
48 ภาษาบาลี 1 1 2
49 ภาษาสันสกฤต 1 1
50 ภาษาไทย 2 1 3
51 มนุษยศาสตร์ 8 6 3 17
52 มหายานศึกษา 1 1
53 มานุษยวิทยา 1 1
54 รัฐประศาสนศาสตร์ 27 13 40
55 รัฐศาสตร์ 15 8 2 25
56 วิปัสสนาภาวนา 9 19 3 31
57 ศาสนา 1 1
58 สังคมวิทยา 1 1
59 สังคมศาสตร์ 18 14 2 34
60 สังคมศึกษา 13 5 18
61 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 66 90 42 198
62 เศรษฐศาสตร์ 2 1 3
63 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ 2 2


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th