หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามสาขาวิชา

ที่สาขาวิชา ดุษฏีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
มหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
บัณฑิต
กิตติมศักดิ์
รวม
1 Buddhism 3 3
2 Buddhist Art 2 2
3 Buddhist Educational Administration 5 5
4 Buddhist Management 7 7
5 Buddhist Psychology 2 2
6 Buddhist Studies 49 1 50
7 Dhamma Communication 8 8
8 Educational Administration 8 8
9 Insight Meditation 1 1
10 Mahayana Studies 1 1
11 Pali 3 3
12 Philosophy 4 4
13 Public Administration 1 1
14 Social Work 10 10
15 Sociology 1 1
16 Teaching of Buddhism 2 2
17 Vipassana Meditation 3 3
18 Vipassanabhavana 1 1
19 การจัดการเชิงพุทธ 30 36 6 72
20 การบริหารการศึกษา 35 38 11 84
21 การพัฒนาสังคม 3 7 3 13
22 การสอนพระพุทธศาสนา 8 19 2 29
23 การสอนภาษาอังกฤษ 1 1
24 การสอนภาษาไทย 1 1
25 ครุศาสตร์ 23 6 1 30
26 จริยศึกษา 8 15 23
27 จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว 1 1 2
28 ธรรมนิเทศ 24 37 14 75
29 นิติศาสตร์ 2 2
30 บริหารการศึกษา 1 1
31 บาลี 3 3
32 บาลีพุทธศาสตร์ 1 1
33 บาลีสันสกฤต 1 1
34 ปรัชญา 6 2 8
35 พระพุทธศาสนา 86 61 26 173
36 พระอภิธรรม 1 9 10
37 พัฒนาสังคม 1 1
38 พุทธจิตวิทยา 6 3 4 13
39 พุทธบริหารการศึกษา 9 3 12
40 พุทธศาสตร์ 23 7 5 35
41 พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต 1 1 2
42 พุทธศิลปกรรม 5 6 3 14
43 ภาษาบาลี 1 1 2
44 ภาษาสันสกฤต 1 1
45 ภาษาไทย 2 1 3
46 มนุษยศาสตร์ 8 6 3 17
47 มหายานศึกษา 1 1
48 มานุษยวิทยา 1 1
49 รัฐประศาสนศาสตร์ 20 13 33
50 รัฐศาสตร์ 14 8 2 24
51 วิปัสสนาภาวนา 5 17 3 25
52 ศาสนา 1 1
53 สังคมวิทยา 1 1
54 สังคมศาสตร์ 18 14 2 34
55 สังคมศึกษา 12 5 17
56 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 56 86 42 184
57 เศรษฐศาสตร์ 1 1 2
58 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ 2 2


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th