หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. |สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

จำแนกตามปี พ.ศ. (ปีการศึกษา -1)

ที่ปี พ.ศ. กิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณรวม
ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต
1 ปี พ.ศ. 2560 31 9 59 99
2 ปี พ.ศ. 2559 37 11 72 120
3 ปี พ.ศ. 2558 28 16 62 106
4 ปี พ.ศ. 2557 27 15 51 93
5 ปี พ.ศ. 2556 24 16 58 98
6 ปี พ.ศ. 2555 71 63 25 68 227
7 ปี พ.ศ. 2554 63 56 15 49 183
8 ปี พ.ศ. 2553 52 52 9 51 164
9 ปี พ.ศ. 2552 25 29 19 41 114
10 ปี พ.ศ. 2551 22 24 10 32 88
11 ปี พ.ศ. 2550 19 18 14 29 80
12 ปี พ.ศ. 2549 10 18 10 26 64
13 ปี พ.ศ. 2548 11 15 7 23 56
14 ปี พ.ศ. 2547 9 11 3 22 45
15 ปี พ.ศ. 2546 8 10 4 20 42
16 ปี พ.ศ. 2545 1 21 22
17 ปี พ.ศ. 2544 6 7 3 12 28
18 ปี พ.ศ. 2543 6 7 3 11 27
19 ปี พ.ศ. 2542 5 8 2 9 24
20 ปี พ.ศ. 2541 4 5 5 9 23
21 ปี พ.ศ. 2540 6 6 3 10 25
22 ปี พ.ศ. 2539 6 1 6 13
23 ปี พ.ศ. 2538 6 5 6 17
24 ปี พ.ศ. 2537 6 4 2 6 18
25 ปี พ.ศ. 2536 6 3 6 15
26 ปี พ.ศ. 2535 4 3 4 11
27 ปี พ.ศ. 2534 1 1 1 3 6
28 ปี พ.ศ. 2533 1 3 4
29 ปี พ.ศ. 2532 4 3 7
30 ปี พ.ศ. 2531 3 2 5
31 ปี พ.ศ. 2530 4 2 6
32 ปี พ.ศ. 2529 2 2 4
33 ปี พ.ศ. 2528 1 2 3
34 ปี พ.ศ. 2527 0
35 ปี พ.ศ. 2526 2 1 3
36 ปี พ.ศ. 2525 2 1 3
37 ปี พ.ศ. 2524 0
38 ปี พ.ศ. 2523 2 2 4
39 ปี พ.ศ. 2522 4 3 7
รวม 519 413 135 787 1854

* ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นไปไม่มี ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th