หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

บัณฑิตกิตติมศักดิ์

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
135 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางผ่องอำไพ สังวรลิ จังหวัดสมุทรปราการ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
134 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสัมฤทธิ์ ไชยสมเดช จังหวัดนนทบุรี สังคมศึกษา ประกาศ
133 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสมนึก โยธาราษฎร์ จังหวัดมหาสารคาม รัฐศาสตร์ ประกาศ
132 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางอำไพ สายหยุด จังหวัดฉะเชิงเทรา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
131 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางละเอียด ตั้งธรรมพูนผล จังหวัดสมุทรปราการ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
130 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายชะโอด พันธุ์หว้า จังหวัดปทุมธานี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
129 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสาวเพ็ญฉาย สิโรรส จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธศาสนา ประกาศ
128 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูปลัดสุริยัณ จนฺทวณฺโณ วัดป่าฉัพพรรณรังสี จังหวัดชัยภูมิ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
127 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูใบฎีกาสุวรรณชัย จารุวณฺโณ วัดใหม่ช่องลม กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
126 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระปลัดปพน กิตฺติธโร วัดชัยมงคล ประเทศสิงคโปร์ การพัฒนาสังคม ประกาศ
125 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูคีรีธรรมสุนทร (สินสมุทร สุนฺทราจาโร) วัดห้วงหิน จังหวัดระยอง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
124 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสันติธรรมพิทักษ์ (ชุ่ม ปิยนนฺโท) วัดสัทธาปูชนียาราม ประเทศสิงคโปร์ การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
123 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวิทิตธรรมโกศล (บุญอยู่ ธมฺมโกสโล) วัดวังหงส์ จังหวัดแพร่ ธรรมนิเทศ ประกาศ
122 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสถิตญาณธรรม (บุญเกื้อ ถิรญาโณ) วัดบุญญาราม ประเทศสิงคโปร์ การพัฒนาสังคม ประกาศ
121 2555 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระมหาเกษม เขมาภินนฺโท วัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ธรรมนิเทศ ประกาศ
Total: 135 subjects, Page: 1/9, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th