หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
435 2563 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายธนพล หิรัญธนารมย์ พิษณุโลก พระพุทธศาสนา ประกาศ
434 2563 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อุบาสิกากาญจนา อ้นทับ ปทุมธานี พระพุทธศาสนา ประกาศ
433 2563 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระสมุห์สุริยา สุภทฺโท วัดศิริมงคล ร้อยเอ็ด สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
432 2563 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี วัดทอง กรุงเทพมหานคร การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
431 2563 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสังฆรักษ์ธง ฐานวีโร วัดโคกรังน้อย เพชรบูรณ์ พระพุทธศาสนา ประกาศ
430 2563 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวิธานกิจจาทร (ประเสริฐ กิตฺติสาโร) วัดมหาบุศย์ กรุงเทพมหานคร การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
429 2563 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระภาวนารัตนญาณ วิ. (อริยชาติ อริยจิตฺโต) วัดแสงแก้วโพธิญาณ เชียงราย พระพุทธศาสนา ประกาศ
428 2562 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mrs.Gan Hooi Kim Johor Malaysia พระพุทธศาสนา ประกาศ
427 2562 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางอินทร์ นาประกอบ เพชรบูรณ์ สังคมศึกษา ประกาศ
426 2562 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูดิตถ์วรรักษ์ (ดิเรก อุปคุตฺโต) วัดท่าโขลง ลพบุรี พุทธบริหารการศึกษา ประกาศ
425 2562 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูภัทรสรคุณ (ไพบูลย์ ปภสฺสโร) วัดเวฬุวัน ระนอง สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
424 2562 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูบรรพตสมานธรรม (พุธ อนาลโย) วัดหิมวันบรรพต สุรินทร์ การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
423 2562 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูอุบลเขมาภรณ์ (บุญจันทร์ เขมจาโร) วัดอุบลบรทิพย์ ร้อยเอ็ด สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
422 2562 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูมงคลอุดมธรรม (อุดม อุตฺตโม) วัดเหล่าตุ้มพัฒนาราม เลย ธรรมนิเทศ ประกาศ
421 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางลำไย ฉลองนิติติ์กุล จังหวัดระยอง การสอนสังคมศึกษา ประกาศ
Total: 435 subjects, Page: 1/29, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th