หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
413 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mr. Teo Choo Guan Malaysia Buddhist Studies ประกาศ
412 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ จังหวัดนนทบุรี สังคมศึกษา ประกาศ
411 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายอดุลย์ พานิช จังหวัดอุดรธานี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
410 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางจำรัส พลสมัคร กรุงเทพมหานคร การสอนพระพุทธศาสนา ประกาศ
409 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวิบูลศาสนกิจจาทร (ทวีป ปรกฺกโม) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร พุทธศิลปกรรม ประกาศ
408 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสิริจันทประสุต (ฉวี สิริจนฺโท) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
407 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูรัตนทีปาภิบาล (บัวลา พุทฺธวโร) วัดเกาะแก้ว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
406 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ (นิเวศน์ กิตฺติเชฏฺโฐ) วัดแม่สารป่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระพุทธศาสนา ประกาศ
405 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระนันทวิริยาภรณ์ (สุวิช สิริจนฺโท) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การสอนพระพุทธศาสนา ประกาศ
404 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสาวชาติมา ตัณฑรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พุทธจิตวิทยา ประกาศ
403 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายเตียว วุย ฮวด จังหวัดสงขลา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
402 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายประยุทธ์ มีฤกษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี รัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศ
401 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสถาพร เชาวนสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
400 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร) วัดจุฬามณี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
399 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวิเทศสุตคุณ (ปรีชา ธมฺมจารี) วัดมงคลรัตนาราม รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ธรรมนิเทศ ประกาศ
Total: 413 subjects, Page: 1/28, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th