หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
421 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางลำไย ฉลองนิติติ์กุล จังหวัดระยอง การสอนสังคมศึกษา ประกาศ
420 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายอาสา เม่นแย้ม จังหวัดเชียงราย พระพุทธศาสนา ประกาศ
419 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระใบฎีกาอนุสรณ์ ปภสฺสโร วัดท่าสะแบง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด พระพุทธศาสนา ประกาศ
418 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (วิชิต ชินวํโส) วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
417 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูบุญญาภิมณฑ์ (ทึน ยโสธโร) วัดป่าดอนบาก อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วิปัสสนาภาวนา ประกาศ
416 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวีรธรรมวิเทศ (เฉลิมชัย มหาวีโร) วัดธรรมสาทิส ประเทศสิงคโปร์ พระพุทธศาสนา ประกาศ
415 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสุนทรธรรมสาธิต (ถาวร ถาวรธมฺโม) วัดชาวพุทธ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พระพุทธศาสนา ประกาศ
414 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูศาสนกิจวิมล (หนูพันธ์ อิสฺสโร) วัดหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วิปัสสนาภาวนา ประกาศ
413 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mr. Teo Choo Guan Malaysia Buddhist Studies ประกาศ
412 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ จังหวัดนนทบุรี สังคมศึกษา ประกาศ
411 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายอดุลย์ พานิช จังหวัดอุดรธานี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
410 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางจำรัส พลสมัคร กรุงเทพมหานคร การสอนพระพุทธศาสนา ประกาศ
409 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวิบูลศาสนกิจจาทร (ทวีป ปรกฺกโม) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร พุทธศิลปกรรม ประกาศ
408 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสิริจันทประสุต (ฉวี สิริจนฺโท) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
407 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูรัตนทีปาภิบาล (บัวลา พุทฺธวโร) วัดเกาะแก้ว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
Total: 421 subjects, Page: 1/29, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th