หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
519 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Daw Than Sein (a) Daw Ni Myanmar Buddhist Educational Administration ประกาศ
518 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Venerable Shi PU En Singapore Buddhist Management ประกาศ
517 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Venerable Dutavira Sthavira Indonesia Buddhist Studies ประกาศ
516 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Venerable Baddanta Narga Depa Myanmar Buddhist Art ประกาศ
515 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Venerable Hwang Young Dae (Shim San Sunim) Korea Dhamma Communication ประกาศ
514 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Bhikkhuni Lu Rui China Buddhist Studies ประกาศ
513 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Venerable Kin Wui China Social Work ประกาศ
512 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Venerable Bhaddanta A-Jinna Myanmar Vipassana Meditation ประกาศ
511 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Warakagoda Dhammasiddhi Sri Pannananda Gnanarathanabhidhana Mahanayake Sri lanka Buddhist Studies ประกาศ
510 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
509 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางภาวินี ชนะพันธ์ กรุงเทพมหานคร พุทธจิตวิทยา ประกาศ
508 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสมศักดิ์ ลาภมหานนท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาสังคม ประกาศ
507 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางเจียมจิตต์ จิราธิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
506 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางยาใจ จารุวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
505 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางกุหลาบ แซ่เตีย กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
Total: 519 subjects, Page: 1/35, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th