หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1216 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูจันทรัตนาภรณ์ (สุวรรณสนธ์ (จนฺทโชโต) วัดรัตนาราม จังหวัดอุดรธานี ธรรมนิเทศ ประกาศ
1215 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูธีรธรรมานันท์ (ณาณกฤษฎิ์ ธมฺมานนฺโท) วัดบางแวก กรุงเทพมหานคร การพัฒนาสังคม ประกาศ
1214 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูศีลวัฒนาภรณ์ (สุรินทร์ กิตฺติภทฺโท) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
1213 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูอนุกูลพัฒนกิจ (ดรุณ สุนฺทราจาโร) วัดภาษี กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1212 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวิบูลพัชรธรรม (สุรินทร์ ธมฺมนาโถ) วัดเสาธงทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ การพัฒนาสังคม ประกาศ
1211 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ (สำรอง กวิวํโส) วัดวิมุตยาราม กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1210 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวิจิตรวรวัฒน์ (บุญลือ จิตฺตคุตฺโต) วัดห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
1209 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสุคันธศีล (สิงห์ สจฺจานนฺโท) วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่ วิปัสสนาภาวนา ประกาศ
1208 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูศรัทธาธิคุณ (ชม ฐิติคุโณ) วัดกุสุมภ์สัทธาราม จังหวัดนครราชสีมา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1207 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ (ดวงคำ ฐานิสฺสโร) วัดป่าไม้แดง จังหวัดเชียงใหม่ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1206 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสิริธรรมปัญญา (พิทักษ์ สิริปุญฺโญ) วัดท่าเกวียน จังหวัดฉะเชิงเทรา การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
1205 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูประโชติสังฆกิจ (จำรัส โชติธมฺโม) วัดห้วยพรหม จังหวัดนครราชสีมา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1204 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต) วัดสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี วิปัสสนาภาวนา ประกาศ
1203 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูศรีรัตนาภิราม (จรูญ รตนราโม) วัดควนสบาย จังหวัดกระบี่ พระพุทธศาสนา ประกาศ
1202 2555 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระมหาเกรียงไกร อหึสโก วัดบุญยืน จังหวัดน่าน พระพุทธศาสนา ประกาศ
Total: 1996 subjects, Page: 53/134, First Page | « | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th