หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1074 2554 เข็มเกียรติคุณ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ชลารักษ์ อาจารย์พิเศษห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ
1073 2554 เข็มเกียรติคุณ รศ.กิติมา สุรสนธิ สาขาบริหารการศึกษา ม. ธรรมศาสตร์ ประกาศ
1072 2554 เข็มเกียรติคุณ รศ.ดร.ประสาร บุญเสริม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศ
1071 2554 เข็มเกียรติคุณ รศ.วรวรรณ เสนาวงศ์ สาขาศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศ
1070 2554 เข็มเกียรติคุณ รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศ
1069 2554 เข็มเกียรติคุณ ร้อยเอก สุรเชฏฐ์ โพธิ์คาศรี อนุศาสนาจารย์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศ
1068 2554 เข็มเกียรติคุณ นาวาอากาศเอก สุรินทร์ คุ้มจั่น ผู้อำนวยการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกาศ
1067 2554 เข็มเกียรติคุณ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประกาศ
1066 2554 เข็มเกียรติคุณ นายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชน ประกาศ
1065 2554 เข็มเกียรติคุณ นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ อธิบดีกรมเจ้าท่า ประกาศ
1064 2554 เข็มเกียรติคุณ นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศ
1063 2554 เข็มเกียรติคุณ นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง ประกาศ
1062 2554 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายบุญชู กัลยาวุฒิพงศ์ บริษัท พสุเพิ่มทรัพย์ฯจังหวัดนครปฐม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1061 2554 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายชะลัต เชาวนสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร สังคมศึกษา ประกาศ
1060 2554 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางชวนพิศ บุญทอง ผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
Total: 1854 subjects, Page: 53/124, First Page | « | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th