หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1344 2556 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (รวย ปาสาทิโก) พระนครศรีอยุธยา จริยศึกษา ประกาศ
1343 2556 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระกิตติรามมุนี (สนิท อคฺคจิตฺโต) นครราชสีมา การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
1342 2556 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระราชสุตาลังการ (สมควร ปิยสีโล) กรุงเทพมหานคร พุทธบริหารการศึกษา ประกาศ
1341 2556 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเทพสิทธิเมธี (ทวนทอง ชินวํโส) กรุงเทพมหานคร การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
1340 2556 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเทพปริยัติ (สอาด ขนฺติโก) เชียงใหม่ พุทธบริหารการศึกษา ประกาศ
1339 2556 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมโกศาจารย (องอาจ ฐิตธมฺโม) ชุมพร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1338 2555 เข็มเกียรติคุณ นายสถาพร เชาวนสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1337 2555 เข็มเกียรติคุณ นายธีรกุล หาญบาง จังหวัดสุรินทร์ ประกาศ
1336 2555 เข็มเกียรติคุณ นายขจรชัย วัฒนาประยูร  กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1335 2555 เข็มเกียรติคุณ นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1334 2555 เข็มเกียรติคุณ นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1333 2555 เข็มเกียรติคุณ นางบิน หลวน กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1332 2555 เข็มเกียรติคุณ นางสาวอนงค์ ทีปสุวรรณ กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1331 2555 เข็มเกียรติคุณ นายสุพัฒน์ อินทรสามรัตน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศ
1330 2555 เข็มเกียรติคุณ นางณัฐวรรณ ตั้งวิจิตร ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศ
Total: 1854 subjects, Page: 35/124, First Page | « | 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th