หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1734 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายเกษม เกษมปัญญา กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ ประกาศ
1733 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1732 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พล.อ.ต. นพ.เฉลิมชัย เครืองาม กรุงเทพมหานคร รัฐศาสตร์ ประกาศ
1731 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ กรุงเทพมหานคร การสอนภาษาอังกฤษ ประกาศ
1730 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.กฤษศญพงศ์ ศิริ กรุงเทพมหานคร รัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศ
1729 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายจรินทร์ จักกะพาก กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1728 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1727 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา จังหวัดฉะเชิงเทรา พระพุทธศาสนา ประกาศ
1726 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระวิมลสุตาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร) วัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
1725 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระโสภณพุทธิธาดา (ชาญชัย กิตฺติโก) วัดศรีนคราราม อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พุทธบริหารการศึกษา ประกาศ
1724 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1723 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระมงคลวัฒน์ (ก้ำ กลฺยาณธมฺโม) วัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จริยศึกษา ประกาศ
1722 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระราชสิทธินายก (สมอิง โชติกโร) วัดเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
1721 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระราชศาสนกิจโสภณ (อุทัย อุทโย) วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร พุทธบริหารการศึกษา ประกาศ
1720 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ) วัดเจษฎาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
Total: 1854 subjects, Page: 9/124, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th