หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1876 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสุมนา สวนศิลป์พงศ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พุทธจิตวิทยา ประกาศ
1875 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายนคร คันธอุลิส จังหวัดปทุมธานี การพัฒนาสังคม ประกาศ
1874 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผศ.พญ.สมพร หาญพานิชย์ จังหวัดสระบุรี พุทธบริหารการศึกษา ประกาศ
1873 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสุรชาติ ร่มโพธิหยก กรุงเทพมหานคร พุทธจิตวิทยา ประกาศ
1872 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางอโนมา วิจิตรวิกรม กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1871 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ ประกาศ
1870 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ จังหวัดนครสวรรค์ รัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศ
1869 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายถนอม เดชศรี จังหวัดกำแพงเพชร การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
1868 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายมานัส ทารัตน์ใจ กรุงเทพมหานคร รัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศ
1867 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ จังหวัดนนทบุรี ปรัชญา ประกาศ
1866 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พลโทสนธยา ศรีเจริญ จังหวัดนครราชสีมา รัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศ
1865 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1864 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1863 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินโน) วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1862 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระวิมลศาสนวิเทศ(สำรวจ กมโล) วัดไทยนอร์เวย์ เมืองฟรอกเนอร์ ประเทศนอร์เวย์ ธรรมนิเทศ ประกาศ
Total: 1996 subjects, Page: 9/134, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th