หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1891 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dr. Francisco Rojas-Aravena Costa Rica Peace Studies ประกาศ
1890 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mr. Yu Seng Shin Chinese Taipei Buddhist Management ประกาศ
1889 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Venerable Dr. Bhaddanta Eikdibala (Itthibala) Myanmar Buddhist Educational Administration ประกาศ
1888 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Somdech Bodhivamsa Am Lim Heng Cambodia Buddhist Studies ประกาศ
1887 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Dr.Bhikkhu Maitri (Kiran Chandra Kumar Shakya) Nepal Buddhist Studies ประกาศ
1886 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Sobhana (Shweminwun Sayadaw) Myanmar Social Work ประกาศ
1885 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Maha Khamma Panyavichit Laos Buddhist Management ประกาศ
1884 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Baddanta Vasana Myanmar Vipassana Meditation ประกาศ
1883 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Shi Yuan Shan China Buddhist Studies ประกาศ
1882 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล จังหวัดชลบุรี การพัฒนาสังคม ประกาศ
1881 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางธนวรรณ เยี่ย กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1880 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางจิดาภา นารายณ์ทอง จังหวัดนนทบุรี พระพุทธศาสนา ประกาศ
1879 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางรัตนา ศิริจิตร กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1878 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางเสาวลักษณ์ ธีระมงคลกุล จังหวัดสมุทรปราการ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1877 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสุพรรณี นพสิทธิพร กรุงเทพมหานคร รัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศ
Total: 1996 subjects, Page: 8/134, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th