หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1749 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Ven. Shi Yan Jue China Buddhist Studies ประกาศ
1748 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Ven. Bhaddanta Saddhammakittisara Maha Kammathanacariya Myanmar Vipassana Meditation ประกาศ
1747 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Ven. Phramaha Ngon Damrongboun Laos Buddhist Studies ประกาศ
1746 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Ven. Rajakeeya Panditha Galagama Dhammasiddhi Sri Dhammananda Atthadassi Thera Sri Lanka Buddhist Studies ประกาศ
1745 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสมชัย ธนสารศิลป์ กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1744 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสุรพงษ์ ชิโนทัยกุล สหรัฐอเมริกา พระพุทธศาสนา ประกาศ
1743 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสิรรมย์ นาคะเกศ กรุงเทพมหานคร พุทธศิลปกรรม ประกาศ
1742 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางจันทราวดี วิทยานุกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธศาสนา ประกาศ
1741 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางจันทร์เพ็ญ บัวทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1740 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสาวพิไลพรรณ ธนชาต กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1739 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ จังหวัดนครพนม รัฐศาสตร์ ประกาศ
1738 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายประจักษ์ แสงสว่าง กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1737 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางอรวรรณ กิตติกุลสวัสดิ์ จังหวัดชลบุรี พัฒนาสังคม ประกาศ
1736 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางบังอร ตระกูลดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1735 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผศ.ประสิทธิ์ ทองอุ่น จังหวัดราชบุรี บริหารการศึกษา ประกาศ
Total: 1854 subjects, Page: 8/124, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th