หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1906 2561 เข็มเกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พงษ์ โพธิ์ทองสุนันท์ จังหวัดนนทบุรี ประกาศ
1905 2561 เข็มเกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1904 2561 เข็มเกียรติคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1903 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางลำไย ฉลองนิติติ์กุล จังหวัดระยอง การสอนสังคมศึกษา ประกาศ
1902 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายอาสา เม่นแย้ม จังหวัดเชียงราย พระพุทธศาสนา ประกาศ
1901 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระใบฎีกาอนุสรณ์ ปภสฺสโร วัดท่าสะแบง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด พระพุทธศาสนา ประกาศ
1900 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (วิชิต ชินวํโส) วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1899 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูบุญญาภิมณฑ์ (ทึน ยโสธโร) วัดป่าดอนบาก อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วิปัสสนาภาวนา ประกาศ
1898 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวีรธรรมวิเทศ (เฉลิมชัย มหาวีโร) วัดธรรมสาทิส ประเทศสิงคโปร์ พระพุทธศาสนา ประกาศ
1897 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสุนทรธรรมสาธิต (ถาวร ถาวรธมฺโม) วัดชาวพุทธ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พระพุทธศาสนา ประกาศ
1896 2561 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูศาสนกิจวิมล (หนูพันธ์ อิสฺสโร) วัดหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วิปัสสนาภาวนา ประกาศ
1895 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mr. Kyaw Win Myanmar Buddhist Studies ประกาศ
1894 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ H.E. Janos Jelen Hungary Buddhist Studies ประกาศ
1893 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dr. Hur Sung Yun Republic of Korea Buddhist Educational Administration ประกาศ
1892 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Prof. Em.Dr. Peter Harvey United Kingdom Buddhist Studies ประกาศ
Total: 1996 subjects, Page: 7/134, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th