หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1764 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายวิชัย ธรรมชอบ กรุงเทพมหานคร รัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศ
1763 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระภาวนาวิสุทธิคุณ (สมบัติ ฉนฺทชาโต) วัดเกตุมวดีศรีวราราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1762 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระวิมลญาณมุนี (บุญชื่น ฐิตธมฺโม) วัดลี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พระพุทธศาสนา ประกาศ
1761 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระราชชัยสิทธิสุนทร (ฉวี มหทฺธโน) วัดไพรีพินาศ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พระพุทธศาสนา ประกาศ
1760 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร) วัดบัวขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
1759 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระราชธรรมภาณี (สุนาถ ติกฺขวีโร) วัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ธรรมนิเทศ ประกาศ
1758 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระราชพรหมคุณ (สวาท สุภาจาโร) วัดพราหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1757 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมคุณาภรณ์ (เก็ง อาสโภ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1756 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
1755 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mr. Qin Yusen China Public Administration ประกาศ
1754 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ H.E. Dr. Sai Mauk Kham Myanmar Buddhist Educational Administration ประกาศ
1753 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Ven. Dr. Thich Nhat Tu (Tran Ngon Thao) Vietnam Philosophy ประกาศ
1752 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ The Most Ven. Bhaddanta Wirosana Myanmar Vipassana Meditation ประกาศ
1751 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Ven. Bhikkhu Nyanaponoka (Jnanapurnik) Mahasthavir Nepal Pali ประกาศ
1750 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Ven. Sri Pannyavaro Mahathera Indonesia Buddhist Studies ประกาศ
Total: 1854 subjects, Page: 7/124, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th