หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1779 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Venerable Bhaddanta A-Jinna Myanmar Vipassana Meditation ประกาศ
1778 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Warakagoda Dhammasiddhi Sri Pannananda Gnanarathanabhidhana Mahanayake Sri lanka Buddhist Studies ประกาศ
1777 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1776 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางภาวินี ชนะพันธ์ กรุงเทพมหานคร พุทธจิตวิทยา ประกาศ
1775 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสมศักดิ์ ลาภมหานนท์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาสังคม ประกาศ
1774 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางเจียมจิตต์ จิราธิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1773 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางยาใจ จารุวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1772 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางกุหลาบ แซ่เตีย กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1771 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร. แหลมทอง ศิลปานนท์ กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1770 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางเอมอร ศรีวัฒนประภา กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1769 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางวรรณี ตติยกวี กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1768 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษสายสมร วิทยศิริ จังหวัดแพร่ พุทธบริหารการศึกษา ประกาศ
1767 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายรุจิระ บุนนาค กรุงเทพมหานคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1766 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์พัฒนะ เรือนใจดี กรุงเทพมหานคร นิติศาสตร์ ประกาศ
1765 2560 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ กรุงเทพมหานคร เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ ประกาศ
Total: 1854 subjects, Page: 6/124, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th