หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1809 2560 เข็มเกียรติคุณ นายชาลี ลาสา จังหวัดขอนแก่น ประกาศ
1808 2560 เข็มเกียรติคุณ ดร. ธีระพจน์ ศุภวิริยกิจ จังหวัดพะเยา ประกาศ
1807 2560 เข็มเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสถียร วิพรมหา จังหวัดนครปฐม ประกาศ
1806 2560 เข็มเกียรติคุณ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1805 2560 เข็มเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์ จังหวัดนนทบุรี ประกาศ
1804 2560 เข็มเกียรติคุณ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร จังหวัดนครปฐม ประกาศ
1803 2560 เข็มเกียรติคุณ ดร.บุญเลิศ โสภา จังหวัดนครปฐม ประกาศ
1802 2560 เข็มเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมพร หาญพานิชย์ กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1801 2560 เข็มเกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1800 2560 เข็มเกียรติคุณ นางสาวประนอม คงพิกุล กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1799 2560 เข็มเกียรติคุณ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1798 2560 เข็มเกียรติคุณ นายมานัส ทารัตน์ใจ กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1797 2560 เข็มเกียรติคุณ นายชยาวุธ จันทร จังหวัดอุดรธานี ประกาศ
1796 2560 เข็มเกียรติคุณ แม่ชีธัญญาธร ณัฐพงษ์ จังหวัดหนองคาย ประกาศ
1795 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mr. Teo Choo Guan Malaysia Buddhist Studies ประกาศ
Total: 1854 subjects, Page: 4/124, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th