หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1839 2560 เข็มเกียรติคุณ นายพิณเพชร ทิพย์ประเสริฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ
1838 2560 เข็มเกียรติคุณ นางสุภาพ แสนล้อม กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1837 2560 เข็มเกียรติคุณ นาสมนึก มณีโชติ จังหวัดปัตตานี ประกาศ
1836 2560 เข็มเกียรติคุณ นางประเทือง นภาวรรณ จังหวัดลำปาง ประกาศ
1835 2560 เข็มเกียรติคุณ นายวัชระ บุญปลอด จังหวัดพะเยา ประกาศ
1834 2560 เข็มเกียรติคุณ นางพราวนภา ทับทอง จังหวัดชัยภูมิ ประกาศ
1833 2560 เข็มเกียรติคุณ นางธนภร แหวนทอง จังหวัดหนองคาย ประกาศ
1832 2560 เข็มเกียรติคุณ นางอนัญญา พงษ์พฤกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1831 2560 เข็มเกียรติคุณ ร้อยตำรวจตรี ดร. สนุ๊ก สิงห์มาตร จังหวัดยโสธร ประกาศ
1830 2560 เข็มเกียรติคุณ นางวิไล ยันตรัตน์ กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1829 2560 เข็มเกียรติคุณ นางนันทศรี ประกอบมี จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ
1828 2560 เข็มเกียรติคุณ นางวรรณวรางค์ มัลลิกะมาลย์ กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1827 2560 เข็มเกียรติคุณ นางละออ เดชะวงศ์อนันต์ จังหวัดนครพนม ประกาศ
1826 2560 เข็มเกียรติคุณ นายอิชณน์กร พูลสวัสดิ์ จังหวัดพัทลุง ประกาศ
1825 2560 เข็มเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริยันต์ สุวรรณราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ
Total: 1854 subjects, Page: 2/124, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th