หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1801 2560 เข็มเกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1800 2560 เข็มเกียรติคุณ นางสาวประนอม คงพิกุล กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1799 2560 เข็มเกียรติคุณ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1798 2560 เข็มเกียรติคุณ นายมานัส ทารัตน์ใจ กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1797 2560 เข็มเกียรติคุณ นายชยาวุธ จันทร จังหวัดอุดรธานี ประกาศ
1796 2560 เข็มเกียรติคุณ แม่ชีธัญญาธร ณัฐพงษ์ จังหวัดหนองคาย ประกาศ
1795 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mr. Teo Choo Guan Malaysia Buddhist Studies ประกาศ
1794 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ จังหวัดนนทบุรี สังคมศึกษา ประกาศ
1793 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายอดุลย์ พานิช จังหวัดอุดรธานี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1792 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางจำรัส พลสมัคร กรุงเทพมหานคร การสอนพระพุทธศาสนา ประกาศ
1791 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวิบูลศาสนกิจจาทร (ทวีป ปรกฺกโม) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร พุทธศิลปกรรม ประกาศ
1790 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสิริจันทประสุต (ฉวี สิริจนฺโท) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1789 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูรัตนทีปาภิบาล (บัวลา พุทฺธวโร) วัดเกาะแก้ว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1788 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ (นิเวศน์ กิตฺติเชฏฺโฐ) วัดแม่สารป่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระพุทธศาสนา ประกาศ
1787 2560 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระนันทวิริยาภรณ์ (สุวิช สิริจนฺโท) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การสอนพระพุทธศาสนา ประกาศ
Total: 1996 subjects, Page: 14/134, First Page | « | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th