หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
91 2547 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (สมฺโพธงฺคิโก เทพวงศ์) วัดอุณณาโลม พนมเป็ญ กัมพูชา พระพุทธศาสนา ประกาศ
90 2546 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระอกุรติเย อมรวังสะ มหาเถระ สถาบันวิทโยทยะ ศรีลังกา การบริหารการศึกษา ประกาศ
89 2546 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระคิม มิน - ฮี วัดอุนฮะชา เกาหลี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
88 2546 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระอาจารย์ชิง หวิน วัดโฝวกวงซาน ไต้หวัน การบริหารการศึกษา ประกาศ
87 2546 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระพิศาลธรรมพาที (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว นนทบุรี ธรรมนิเทศ ประกาศ
86 2546 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมวิมลโมลี (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมคำ เชียงราย ภาษาไทย ประกาศ
85 2546 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร) วัดพระสิงห์วรวิหาร เชียงใหม่ การบริหารการศึกษา ประกาศ
84 2546 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม) วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. รัฐศาสตร์ ประกาศ
83 2546 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพุทธศาสนา ประกาศ
82 2545 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระพุทธศาสนา ประกาศ
81 2544 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระชิง ชิน กังหัว วัลเล่ย เอเลียส เชียง ไต้หวัน พระพุทธศาสนา ประกาศ
80 2544 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเมทคมะ วชิรญาณ มหาเถระ ลอนพุทธวิหาร ประเทศอังกฤษ พระพุทธศาสนา ประกาศ
79 2544 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระ เค. ศรีธรรมานันทะ นายกมหาเถระ พุทธมหาวิหาร กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ปรัชญา ประกาศ
78 2544 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเทพปริยัติโมลี (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) วัดพระพุทธบาท สระบุรี การบริหารการศึกษา ประกาศ
77 2544 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเทพรัตนกวี (บำรุง ฐานุตฺตโร) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
Total: 1996 subjects, Page: 128/134, First Page | « | 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th