หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
121 2550 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเทพวิสุทธิเมธี (เที่ยง อคฺคธมฺโม) วัดระฆังโฆสิตาราม กทม. พระพุทธศาสนา ประกาศ
120 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Ji Swang Seoul, Repubkic Teaching of Buddhism ประกาศ
119 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Sheng Hui Congress, Taiwan Social Work ประกาศ
118 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระราชวิมลเมธี (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) วัดศรีโสดา เชียงใหม่ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
117 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระราชปริยัตยาลังการ (วิชัย ฐิตาจาโร) วัดบ้านบัว บุรีรัมย์ ธรรมนิเทศ ประกาศ
116 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงฺคโล) วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นนทบุรี การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
115 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมวรมุนี (มณฑล กิตฺตโสภโณ) วัดคูหาสวรรค์ พัทลุง พระพุทธศาสนา ประกาศ
114 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) วัดราชโอรสาราม กทม. บาลี ประกาศ
113 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. การบริหารการศึกษา ประกาศ
112 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Tibbatuwawe Sri Siddhartha Sri Lanka Buddhist Studies ประกาศ
111 2549 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Bhaddanta Lummara Committee Myanmar Buddhist Studies ประกาศ
110 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระซิ มิ่ง ยี่ ประเทศสิงคโปร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
109 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระซุง กัก ประเทศเกาหลี การสอนพระพุทธศาสนา ประกาศ
108 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระซิน ติ้ง ไต้หวัน ธรรมนิเทศ ประกาศ
107 2548 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระสิตคู สยาดอ อาชิน ญาณัสสะ ประเทศพม่า ปรัชญา ประกาศ
Total: 1996 subjects, Page: 126/134, First Page | « | 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th