หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
151 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Ven.Shunan Noritake Japan Mahayana Studies ประกาศ
150 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Ven.Phrakhruba Luang Jom Munag Vannsiri China Educational Administration ประกาศ
149 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Ven.Prof.Thich Tri Quang,Ph.D. Vietnam Teaching of Buddhism ประกาศ
148 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Ven.Saly Kantasilo Laos Dhamma Communication ประกาศ
147 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ องคสุตบทบวร (เดชาธร เกวิ๊กซัน) วัดถาวรวราราม กาญจนบุรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
146 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระราชปริยัติสุธี (สอิ้ง สิรินนฺโท) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี พระพุทธศาสนา ประกาศ
145 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์ โสตฺถิทตฺโต) วัดศาลาปูน อยุธยา จริยศึกษา ประกาศ
144 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส) วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
143 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเทพวิสุทธาจารย์ (กง โฆสโก) วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สกลนคร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
142 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเทพปริยัติเมธี (รุ่น ธีรปญฺโญ) วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี ธรรมนิเทศ ประกาศ
141 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร) วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร น่าน การบริหารการศึกษา ประกาศ
140 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมคุณาภรณ์ (เอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา กทม. การบริหารการศึกษา ประกาศ
139 2550 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Venerable Tssung Tzu Taiwan Educational Administration ประกาศ
138 2550 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Venerable Shion Ito Japan Educational Administration ประกาศ
137 2550 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Son Young Dong Korea Buddhism ประกาศ
Total: 1996 subjects, Page: 124/134, First Page | « | 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th