หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
9 2526 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมญาณมุนี (กิตฺตินนฺทเถร) วัดกวิศราราม ลพบุรี ครุศาสตร์ ประกาศ
8 2525 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมโกศาจารย์ (อนุจารีเถร) วัดราษฎร์บำรุง ชลบุรี ครุศาสตร์ ประกาศ
7 2525 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (อุปเสณเถร) วัดสระเกศ กทม. พุทธศาสตร์ ประกาศ
6 2523 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระราชนันทมุนี (ปญฺญานนฺทเถร) วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี ครุศาสตร์ ประกาศ
5 2523 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (จนฺทสิริมหาเถร) วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. พุทธศาสตร์ ประกาศ
4 2522 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเทพวิสุทธิเมธี (อินฺทปญฺญเถร) วัดบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี พุทธศาสตร์ ประกาศ
3 2522 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระพิมลธรรม (อาสภมหาเถร) วัดมหาธาตุ กทม. มนุษยศาสตร์ ประกาศ
2 2522 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ปุณฺณกมหาเถร) วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. ครุศาสตร์ ประกาศ
1 2522 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) วัดราชบพิธ กทม. พุทธศาสตร์ ประกาศ
Total: 1854 subjects, Page: 124/124, First Page | « | 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 | »| Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th