หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1719 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1718 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสาวชาติมา ตัณฑรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พุทธจิตวิทยา ประกาศ
1717 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายเตียว วุย ฮวด จังหวัดสงขลา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1716 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายประยุทธ์ มีฤกษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี รัฐประศาสนศาสตร์ ประกาศ
1715 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสถาพร เชาวนสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1714 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร) วัดจุฬามณี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1713 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวิเทศสุตคุณ (ปรีชา ธมฺมจารี) วัดมงคลรัตนาราม รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ธรรมนิเทศ ประกาศ
1712 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวิภัชธรรมคุณ(บุญ อคฺควณฺโณ) วัดจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ธรรมนิเทศ ประกาศ
1711 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูจันทปัญญาภรณ์ (ขาว จนฺทาโภ) วัดป่าบ้านตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ วิปัสสนาภาวนา ประกาศ
1710 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูวรพรตสิทธิการ (สัมฤทธิ์ ชินวโร) วัดโสมนัสประดิษฐ์ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พระพุทธศาสนา ประกาศ
1709 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูประโชติสารธรรม (สมจันทร์ อินฺทปญฺโญ) วัดโคกสว่าง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
1708 2559 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์ สิริธมฺมชโย) วัดต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
1707 2559 เข็มเกียรติคุณ แม่ชีหลิว เซี่ยว นั้ว (Liu xiao nuo) ประกาศ
1706 2559 เข็มเกียรติคุณ นายประเวช ไกรเทพ ประกาศ
1705 2559 เข็มเกียรติคุณ นางครศรี นิวงษา ประกาศ
Total: 1854 subjects, Page: 10/124, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th