หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1861 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระนิโครธธรรมธาดา (ลาภ โอภาโส) วัดนิโครธาราม อำเภอโกตาสตาร์ รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย พระพุทธศาสนา ประกาศ
1860 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระศรีศิลปาจารย์ (ประมวล ปญฺญาวโร) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วิปัสสนาภาวนา ประกาศ
1859 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระสาครมุนี (ประสาท สุชีโว) วัดสุทธิวาตวราราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พุทธจิตวิทยา ประกาศ
1858 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระราชพรหมจริยคุณ (สุเทพ สุกฺกธมฺโม) วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดการเชิงพุทธ ประกาศ
1857 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญฺโญ) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ธรรมนิเทศ ประกาศ
1856 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พุทธบริหารการศึกษา ประกาศ
1855 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ) วัดศรีอุโมงค์คำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พระพุทธศาสนา ประกาศ
1854 2560 เข็มเกียรติคุณ Mr. Eang Tan USA ประกาศ
1853 2560 เข็มเกียรติคุณ Mr. Kyaw Win Myanmar ประกาศ
1852 2560 เข็มเกียรติคุณ นางภาสวรรณ ชนปทาธิป จังหวัดปทุมธานี ประกาศ
1851 2560 เข็มเกียรติคุณ นายเกียรติคุณ วีรพงษ์ประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1850 2560 เข็มเกียรติคุณ นายชาญวิสิษฐ์ จงพัฒนรัชต์ กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1849 2560 เข็มเกียรติคุณ นายบุญเสริม ศุภศรี กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1848 2560 เข็มเกียรติคุณ นายธนเดช อุบลรัตน์ กรุงเทพมหานคร ประกาศ
1847 2560 เข็มเกียรติคุณ นางเมทินี ดีมั่นคงวณิช กรุงเทพมหานคร ประกาศ
Total: 1996 subjects, Page: 10/134, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th