หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
สถิติ ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
1755 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mr. Qin Yusen China Public Administration ประกาศ
1754 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ H.E. Dr. Sai Mauk Kham Myanmar Buddhist Educational Administration ประกาศ
1753 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Ven. Dr. Thich Nhat Tu (Tran Ngon Thao) Vietnam Philosophy ประกาศ
1752 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ The Most Ven. Bhaddanta Wirosana Myanmar Vipassana Meditation ประกาศ
1751 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Ven. Bhikkhu Nyanaponoka (Jnanapurnik) Mahasthavir Nepal Pali ประกาศ
1750 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Ven. Sri Pannyavaro Mahathera Indonesia Buddhist Studies ประกาศ
1749 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Ven. Shi Yan Jue China Buddhist Studies ประกาศ
1748 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Ven. Bhaddanta Saddhammakittisara Maha Kammathanacariya Myanmar Vipassana Meditation ประกาศ
1747 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Ven. Phramaha Ngon Damrongboun Laos Buddhist Studies ประกาศ
1746 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Ven. Rajakeeya Panditha Galagama Dhammasiddhi Sri Dhammananda Atthadassi Thera Sri Lanka Buddhist Studies ประกาศ
1745 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสมชัย ธนสารศิลป์ กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
1744 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสุรพงษ์ ชิโนทัยกุล สหรัฐอเมริกา พระพุทธศาสนา ประกาศ
1743 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสิรรมย์ นาคะเกศ กรุงเทพมหานคร พุทธศิลปกรรม ประกาศ
1742 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางจันทราวดี วิทยานุกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธศาสนา ประกาศ
1741 2559 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางจันทร์เพ็ญ บัวทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประกาศ
Total: 1755 subjects, Page: 1/117, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th