หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
คณะ | วิทยาเขต | วิทยาลัย | สถาบันสมทบ | ห้องเรียน | หน่วยวิทยบริการ |

ค้นหา
id year type name ประกาศเมื่อ
1 2541 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 3/09/2541
2 2541 คณะ คณะพุทธศาสตร์ 3/09/2541
3 2541 คณะ คณะครุศาสตร์ 3/09/2541
4 2541 คณะ คณะมนุษยศาสตร์ 3/09/2541
5 2541 คณะ คณะสังคมศาสตร์ 3/09/2541
6 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตหนองคาย 3/09/2541
7 2541 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 3/09/2541
8 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3/09/2541
9 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตเชียงใหม่ 3/09/2541
10 2541 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 3/09/2541
11 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตขอนแก่น 3/09/2541
12 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตนครราชสีมา 3/09/2541
13 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตอุบลราชธานี 3/09/2541
14 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตแพร่ 3/09/2541
15 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์ 3/09/2541
16 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตพะเยา 3/09/2541
17 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 3/09/2541
18 2541 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 3/09/2541
19 2544 สถาบันสมทบ วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 1/03/2544
20 2546 ห้องเรียน ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 27/06/2546
21 2546 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงฆ์ซินเจี๋ย ไต้หวัน 18/11/2546
22 2546 สถาบันสมทบ มหาปัญญาวิทยาลัย ประเทศไทย 18/11/2546
23 2547 ห้องเรียน ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงครามวรวิหาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 5/04/2547
24 2548 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 25/04/2548
25 2548 หน่วยวิทยบริการ หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 13/07/2548
26 2550 สถาบันสมทบ วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา 13/08/2550
27 2551 หน่วยวิทยบริการ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก 2/04/2551
28 2551 สถาบันสมทบ ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์ 10/09/2551
29 2552 หน่วยวิทยบริการ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี 16/06/2552
30 2552 หน่วยวิทยบริการ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 16/06/2552
31 2552 หน่วยวิทยบริการ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 16/06/2552
32 2552 หน่วยวิทยบริการ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 16/06/2552
33 2552 สถาบันสมทบ วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ 26/01/2552
34 2553 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 31/05/2553
35 2553 หน่วยวิทยบริการ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 31/05/2553
36 2553 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 11/11/2553
37 2553 สถาบันสมทบ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี 31/07/2553
38 2555 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 05/03/2555
39 2555 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 16/11/2555
40 2555 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 20/12/2555
41 2555 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 20/12/2555
42 2556 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 15/2/2556
43 2556 หน่วยวิทยบริการ หน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์ สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพ 15/2/2556
44 2556 วิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 21/10/2556
45 2556 วิทยาลัย วิทยาลัยพระธรรมทูต 21/10/2556
Total: 59 subjects, Page: 1/2, First Page | « | 1 2 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th