หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
คณะ | วิทยาเขต | วิทยาลัย | สถาบันสมทบ | ห้องเรียน | หน่วยวิทยบริการ |

สถาบันสมทบ

ค้นหา
id year type name ประกาศเมื่อ
1 2544 สถาบันสมทบ วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 1/03/2544
2 2546 สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงฆ์ซินเจี๋ย ไต้หวัน 18/11/2546
3 2546 สถาบันสมทบ มหาปัญญาวิทยาลัย ประเทศไทย 18/11/2546
4 2550 สถาบันสมทบ วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา 13/08/2550
5 2551 สถาบันสมทบ ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์ 10/09/2551
6 2552 สถาบันสมทบ วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ 26/01/2552
7 2553 สถาบันสมทบ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท ประเทศฮังการี 31/07/2553
Total: 7 subjects, Page: 1/1, First Page | « | 1 | »| Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th