หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
คณะ | วิทยาเขต | วิทยาลัย | สถาบันสมทบ | ห้องเรียน | หน่วยวิทยบริการ |

วิทยาลัย

ค้นหา
id year type name ประกาศเมื่อ
1 2541 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 3/09/2541
2 2541 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 3/09/2541
3 2541 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 3/09/2541
4 2548 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 25/04/2548
5 2553 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 31/05/2553
6 2553 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 11/11/2553
7 2555 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 05/03/2555
8 2555 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 16/11/2555
9 2555 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 20/12/2555
10 2555 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 20/12/2555
11 2556 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 15/2/2556
12 2556 วิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 21/10/2556
13 2556 วิทยาลัย วิทยาลัยพระธรรมทูต 21/10/2556
14 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 7/9/2558
15 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 7/9/2558
16 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 14/12/2558
17 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 14/12/2558
18 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 14/12/2558
19 2561 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 27/4/2561
20 2561 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 27/4/2561
21 2561 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง 26/12/2561
22 2561 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 26/12/2561
23 2562 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 26/04/2562
24 2562 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 07/03/2562
Total: 24 subjects, Page: 1/1, First Page | « | 1 | »| Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th