หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
คณะ | วิทยาเขต | วิทยาลัย | สถาบันสมทบ | ห้องเรียน | หน่วยวิทยบริการ |

วิทยาเขต

ค้นหา
id year type name ประกาศเมื่อ
1 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตหนองคาย 3/09/2541
2 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3/09/2541
3 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตเชียงใหม่ 3/09/2541
4 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตขอนแก่น 3/09/2541
5 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตนครราชสีมา 3/09/2541
6 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตอุบลราชธานี 3/09/2541
7 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตแพร่ 3/09/2541
8 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์ 3/09/2541
9 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตพะเยา 3/09/2541
10 2541 วิทยาเขต วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 3/09/2541
11 2559 วิทยาเขต วิทยาเขตนครสวรรค์ 8/3/2559
Total: 11 subjects, Page: 1/1, First Page | « | 1 | »| Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th