หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
คณะ | วิทยาเขต | วิทยาลัย | สถาบันสมทบ | ห้องเรียน | หน่วยวิทยบริการ |

ค้นหา
id year type name ประกาศเมื่อ
46 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 7/9/2558
47 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 7/9/2558
48 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 14/12/2558
49 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 14/12/2558
50 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 14/12/2558
51 2559 วิทยาเขต วิทยาเขตนครสวรรค์ 8/3/2559
52 2561 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 27/4/2561
53 2561 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 27/4/2561
54 2561 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง 26/12/2561
55 2561 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 26/12/2561
56 2562 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 26/04/2562
57 2562 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 07/03/2562
Total: 57 subjects, Page: 2/2, First Page | « | 1 2 | »| Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th