หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
คณะ | วิทยาเขต | วิทยาลัย | สถาบันสมทบ | ห้องเรียน | หน่วยวิทยบริการ |

ค้นหา
id year type name ประกาศเมื่อ
46 2556 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 15/2/2556
47 2556 หน่วยวิทยบริการ หน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์ สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพ 15/2/2556
48 2556 วิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ 21/10/2556
49 2556 วิทยาลัย วิทยาลัยพระธรรมทูต 21/10/2556
50 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 7/9/2558
51 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 7/9/2558
52 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 14/12/2558
53 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ 14/12/2558
54 2558 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 14/12/2558
55 2559 วิทยาเขต วิทยาเขตนครสวรรค์ 8/3/2559
56 2561 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 27/4/2561
57 2561 วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 27/4/2561
Total: 57 subjects, Page: 2/2, First Page | « | 1 2 | »| Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th