ประวัติและผลงาน
พระชลญาณมุนี ธมฺมโภชฺโช (นาคสิทธิเลิศ)

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
4575 เปรียญธรรม ป.ธ. 3 2527
4576 ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ) การบริหารกิจการพระพุทธศานา มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย ไทย 2544
4577 ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2556
4578 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2559

  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2561 10 1 ภาวะผู้นำเชิงพุทธ ภาวะผู้นำเชิงพุทธ (Buddhist Leadership)

[ ประเภท ]