ประวัติและผลงาน
ดร.ทองดี ศรีตระการ

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
4360 เปรียญธรรม เปรียญธรรม ๔ ประโยค กองบาลีสนามหลวง Thailand 2532
4812 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 2-22-226 จิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Thailand 2538
4361 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 1-14-143 มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย 2546
4362 ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 3-31-313 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2552
4363 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต 1-14-142 พุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2560

  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]