ประวัติและผลงาน
พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต, ดร.

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
4524 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มัธยมศึกษา-ภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย 2549
4523 เปรียญธรรม ประโยค 5 2550
4525 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3-31-313 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย 2554
4526 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3-31-313 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย 2560

  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
การจัดการเชิงพุทธ [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]