ประวัติและผลงาน
พระสุวรรณเมธาภรณ์(ขุนทอง ขุนอินทร์)

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
4146 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 3-31-312 มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2524
4147 ปริญญาโท Master of Art 3-31-313 Political Science University of Poona India 2530

  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]