ประวัติและผลงาน
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์(ตอทองหลาง)

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
4144 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 1-14-142 สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2523
4145 ปริญญาโท Master of Art 3-31-313 Political Science University of Poona India 2526

  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2559 11 1 หลัการและปรัชญาการศึกษา หลัการและปรัชญาการศึกษา
2 2559 1 0.2 The Buddhist Concept of Good Member in Society Anukriti An International Refereed Research Journal
3 2559 4 0.6 Motivations for Teaching about Sustainable Deveiopment Shodh Drishi Ah international Refereed Research Journal,

[ ประเภท ]