ประวัติและผลงาน
พระมหาสายัณห์ ฐานุตฺตโม(จันทร์วิบูลย์)

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
4135 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 2-22-221 พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2553
4136 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 1-14-142 การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไทย 2557
4134 เปรียญธรรม 4 ประโยค 2558

  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
คณะครุศาสตร์
สังคมศึกษา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]