ประวัติและผลงาน
สมศักดิ์ สายหยุด

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
3353 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย ศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2525
3354 ปริญญาโท การศึกษาบัณฑิต พุทธศาสนาและปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2552
3355 ปริญญาเอก Ph.D. Social Sciences Magadh University อินเดีย 2555

  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สังคมศึกษา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]