ประวัติและผลงาน
พระพรหมพิริยะ ถาวโร มาลัยรักษ์

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
3337 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต 1-00-000 สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2558
3338 ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 1-00-000 การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2560

  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สังคมศึกษา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]