ประวัติและผลงาน
นางสาวศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
3339 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรุงเทพ ไทย 2550
3350 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรุงเทพ ไทย 2552
3356 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บูรพา ไทย 2552
3340 ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 1-00-000 การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2560

  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สังคมศึกษา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]