ประวัติและผลงาน
พระดนัย ธีรวํโส (ทองบุญมา)

การศึกษา
id ระดับ หลักสูตร ISCED สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ประเทศ ปีสำเร็จ หลักฐาน
1435 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2557
3362 ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2559
1436 ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไทย 2560

  สถานะภาพ :
ชื่อหลักสูตร สถานะ ส่วนงาน
สังคมศึกษา [ตรี] อ.ปจ.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
สังคมศึกษา [ตรี] อ.รผช.หลักสูตร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

ผลงานวิชาการ
id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

[ ประเภท ]